تصویر ایمان قیاسی

ایمان قیاسی

قیاسی در سال متولد سال شصت و دو است. از سال 82 به عنوان نوازنده با امیر تاجیک همکاری کرد .با نوازندگی ساز پرکاشن مطرح شد و به مرور در کنسرت امیر تاجیک به عنوان همخوان نیز مطرح شد . اواخر سال 83 تولید اولین آلبومش را آغاز و نام شام آخر را برای این آلبوم انتخاب کرد . شام آخر اواخر سال 85 منتشر شد .

آلبوم های ایمان قیاسی